VEM | VISION | VARFÖR

  • Vilka är Swedish Coast and Sea Center?

    SCSC är en ideell och allmännyttig förening. SCSC står självständig gentemot staten, kommunen, religiösa, politiska och privata intressen. SCSC verkar för att få alla intressenter d.v.s. stat, kommun, landsting, näringsliv och alla medborgare och turister att förstå viktigheten av att allt vi gör i vårt kust- och havsområde, direkt påverkar det vi själv kommer att uppleva och det arv vi lämnar efter oss till kommande generationer.

  • Vår Vision

    Vår vision är att uppnå ekologiskt hållbara hav och kuster med ett väl bevarat kulturarv. Med kulturarv menas marina fornlämningar som skeppsvrak, flygplansvrak, äldre hamnlägen, farledsspärrar, ankringsrösen, kar, äldre fiske- och fångstanläggningar, stenåldersboplatser och andra lämningar som levandegör historiska händelser.

  • Varför?

    Tanken är att SCSC skall vara ett naturligt kunskapscentrum för Sveriges kuster och hav. Vidare skall SCSC bedriva en aktiv verksamhet för att upptäcka och bevara det som finns i och runt om våra kuster och hav. Föreningen skall också aktivt medverka till att identifiera eventuella hotbilder genom aktiv forskning och studier. Med den samlade kunskapen skall SCSC bedriva informations- och utbildningsverksamhet inom bland annat arkeologi, biologi och geologi.

LÄS VIDARE

Where do new ideas come from? The answer is simple: differences. Creativity comes from unlikely combinations.

Marint bevarande-projekt sedan 1990.
Maritim arkeologi och historia
Dricksvatten brukar kallas vårt viktigaste livsmedel. Filmen ”Vättern under ytan” visar hur politiker och myndigheter tillåter industrin och avloppsreningverk att släppa ut föroreningar i Sveriges största dricksvattentäkt.

Utsläpp av farliga ämnen som läkemedelsrester, hormonstörande ämnen, kemikalier och nedskräpning är ett hot mot Vättern och vårt dricksvatten. Föroreningarna i Vättern färdas sedan nedströms och slås samman med andra utsläpp som förorenar allt vatten i sin väg. Föroreningarn når sedan slutligen havet och Östersjön i en gemensam giftcocktail som påverkar ekosystemet i havet.

Vi har bara en planet, vi vet att resurserna inte är outtömliga – ändå fortsätter vi med berått mod att begå rovdrift på vår natur. Vi ser ideligen exempel på hur vi förstör våra hav, sjöar och vattendrag. Var finns modiga politiker som vågar stå upp och ta ansvar för miljön, dagens och framtidens? En angelägen fråga i dessa tider.

Filmen ”Vättern under ytan”
In 2021, the film received first prize in the short film documentary category at the "European short film festival".